διόδιαΣτη συνεδρίαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη το διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας οδού πήρε την απόφαση όλα να επισπευτούν…και ενώ αλλιώς τα ξέραμε και αλλιώς μας τα έλεγε τελικά όλα αλλιώς θα γίνουν…αφού η ένδειξη «επείγον» αλλάζει τα χρονοδιαγράμματα…Η διαδικασία των διοδίων προσαρμόζεται στο περιεχόμενο της ΚΥΑ του Μαΐου, συντομεύει τις... προθεσμίες για τη δημοπράτηση και εκτέλεση των έργων στα διόδια του Στρυμονικού στις Σέρρες και της παράκαμψης Καβάλας δηλαδή στην Άσπρη Άμμο.Αλλάζει η προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής των διοδίων ώστε αυτά να μπουν τελικά σε λειτουργία το φθινόπωρο. Αν και δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία δημοπράτησης, οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων θα παραληφθούν εντός 15 ημερών. Και μπορεί σε αυτήν την φάση η απόφαση να αφορά σε Σέρρες και Καβάλα, μήπως μετά σειρά για «επείγουσες» αλλαγές να έχουν άλλοι νομοί; Η απόφαση της Εγνατίας οδού αναφέρει:
 
 Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία με τον εντεταλμένο σύμβουλο μελετών κ. Ιωάννη Ιωακειμίδη να ψηφίζει λευκό για λόγους μη επαρκούς ενημέρωσης, αποδεχόμενο την αιτιολόγηση της εισήγησης του εντεταλμένου συμβούλου παραχώρησης (αριθ.αποφ. 1) και εγκρίνει α) την τροποποίηση των υπ΄ 923α/1,2/19-5-2017 αποφάσεων του Δ.Σ. ως προς το σκέλος α) αυτών με συνολική προθεσμία περαίωσης των έργων τους τέσσερις (4) μήνες και κατάργηση των τμηματικών προθεσμιών και β) τον ορισμό του χρόνου λήξης υποβολής των προσφορών σε δεκαπέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 27, παρ. 3 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο “Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ 1 (35 ημέρες), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης”. Η επείγουσα κατάσταση για τη δημοπράτηση των ΣΔ Καβάλας και Στρυμονικού συνίσταται στην εκπλήρωση των εκκρεμών προαπαιτούμενων και στην τήρηση των προθεσμιών που θέτει η νέα ΚΥΑ.